EN

Общи Условия

Начало>Общи Условия

 1611117816131790.jpg

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИНСПЕКЦИОННИ УСЛУГИ


I.

ОБЩ

Quality Defender Inspection Services, бизнес подразделение, управлявано от Elecimport China, корпорация, надлежно създадена и регистрирана в съответствие със законите на Китайската народна република със седалище в 812-813 Tomson Commercial Building, 710 Dongfang Road, Шанхай, Китай, по-долу наричано „Дружеството” извършва услуги в съответствие с настоящите общи условия.

Компанията може да извършва услуги за юридически или физически лица, издаващи инструкции, наричани по-долу „Клиент“, и ако се изисква съгласно условията на настоящите Общи условия, ще предостави на Клиента Констатативни протоколи.

Освен ако не е договорено друго в писмена форма, офертите или услугите и всички произтичащи от това договорни отношения се уреждат от настоящите Общи условия за услугите за инспекция.  

Писмената форма, договорена между Клиента и Компанията съгласно настоящите Общи условия за изготвяне и съобщаване на документи в рамките на договорните отношения (т.е. оферта, приемане, странично споразумение, допълнение) се спазва и в случай на електронен трансфер на данни. Достатъчно е прехвърляне през интернет чрез нешифрован имейл или друга технология за цифрово предаване или по факс.

Общите условия на Клиента или условията за покупка, както и устните странични споразумения са обвързващи само след предварително писмено одобрение от Компанията.

II.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 Съдружници: Както се използва в настоящите Общи условия, терминът „Филиал“ означава всяко лице, което притежава или контролира, притежава или контролира от, или е под обща собственост или контрол с Компанията или Клиента.

2.2 Доставчик: Както се използва в настоящите Общи условия, терминът „Доставчик“ означава лице или компания, която доставя на Клиента продукти или материали.

2.3 Ден на човека: Както се използва в настоящите Общи условия, терминът „Човеко-ден” се дефинира като времето, през което един от нашите висококвалифицирани служители е назначен за услугите, до 11 часа на ден. Компанията се задължава, за най-високо ниво на почтеност, на Клиента никога няма да бъде таксувана повече от действителната сума на предоставените услуги.

2.4 Процент на човекоден: „Цена на човекоден“ се отнася до таксата за обслужване за гореспоменатия човекоден, която се договаря изрично между Клиента и Компанията в писмена форма. Нормалният работен ден за обслужване е от понеделник до петък, с изключение на официалните празници според местните обичаи. Всяка заявка от Клиента за извършване на услуги в събота, неделя или официални празници се таксува в размер на един и половина (1.5) пъти от стандартната или договорената ставка за човекоден.

2.5 Протокол за проверка: Както се използва в настоящите Общи условия, терминът „Протокол за инспекция“ се дефинира като контролен списък, създаден от Компанията въз основа на информацията, предоставена от Клиента като инструкция, която инспекторът да използва по време на услугите.

2.6 Доставка: Терминът „доставим“ се дефинира като Доклади за констатации от резултатите от услугите, предоставени от Компанията на Клиента.

III.

ОБСЛУЖВАЩИ ПРОЦЕДУРИ, ОПЦИИ И НАСОКИ

3.1 Процедури за обслужване

Услугите за инспекция, предоставяни от Компанията, се състоят от следните процедури, освен ако не е посочено друго писмено:

3.11 Scheduling

Връзка на местно ниво с доставчиците по указание на клиента за насрочване на дати за инспекции.

3.12 Подготовка

Изготвяне на протоколи за проверка с цел извършване на услуги за продуктите, произведени от Доставчиците на Клиента, въз основа на инструкции, спецификации и друга техническа и опаковъчна информация, предоставена от Клиента. 

3.13 производителност

Извършване на подходящия вид услуги съгласно инструкциите на Клиента и издаване на Продукти на Клиента по електронна поща или други електронни средства за предаване в рамките на максимум 2 работни дни от приключване на заявените от Клиента услуги.

3.2 Опции за услуги

Компанията извършва услуги, които включват, но не само следното:

Надзор за товарене или разтоварване

Количествена проверка

Инспекция на качеството

² Първоначална инспекция на производството

² По време на производствената проверка

² Инспекция преди изпращане

Одит на съответствието на доставчиците

Лабораторни аналитични услуги

3.3 Насоки за инспекционни услуги

3.3.1 План за вземане на проби

Клиентът потвърждава, че освен ако не е посочено друго, План за вземане на проби от нормално ниво II на ANSI/ASQ Z1.4-2003 (или еквивалентни стандарти MIL-STD-105E,  ISO 2859, BS 6001, DIN 40.080, NFX 06-021 / 022) е приетият метод за определяне на размера на извадката от Клиента за услугите за проверка. Този план за вземане на проби се основава на математическата теория на вероятността и предлага предимството на ясното дефиниране на броя на пробите, които трябва да бъдат взети за проверка от дадена партида или пратка, и максималния брой дефектни проби, разрешени в размера на извадката.

3.3.2 Класификация на дефекти

Клиентът признава, че дефектите, открити по време на услугите, ще бъдат класифицирани в 3 категории – „Критични“, „Основни“ и „Незначителни“ със съответното определение, както следва: -

Критично: Дефект, който е вероятно да доведе до опасно или опасно състояние за физическо лице, използващо продукта, или което е в нарушение на задължителните разпоредби.

Специалност: Дефект, който е вероятно да доведе до повреда, намаляване на използваемостта на продукта и очевидни дефекти на външния вид, засягащи продаваемостта на продукта.

Незначителен: Дефект, който не намалява използваемостта на продукта, но въпреки това е изработка или видим дефект извън определените стандарти за качество.

3.3.3 Приемливо ниво на качество (AQL)

Клиентът признава, че следните методи AQL ще бъдат прилагани от Компанията за услугите, освен ако не е изрично инструктирано друго от Клиента в писмена форма преди започване на услугите:

СТАТИИ С ВИСОКА СТОЙНОСТ

ИЗДЕЛИЯ НА СРЕДНА ДО НИСКА СТОЙНОСТ

ЗА КРИТИЧНИ ДЕФЕКТИ

Не се приема критичен дефект

Не се приема критичен дефект

ЗА ОСНОВНИ ДЕФЕКТИ

AQL 1.5

AQL 2.5

ЗА ДРЕБНИ ДЕФЕКТИ

AQL 2.5

AQL 4

 

3.3.4 Доклади за констатации

Клиентът потвърждава, че информацията, посочена в докладите за констатациите (резултатите), е извлечена от резултатите от проверки или процедури за изпитване, извършени в съответствие с инструкциите на Клиента, и/или оценката на Компанията за тези резултати въз основа на всякакви технически стандарти, търговски обичаи или практика или други обстоятелства, които според нашето професионално мнение трябва да бъдат взети предвид.

Докладите за констатации, издадени след произволно избраните проби, съдържат мнението на Компанията само за тези проби и не изразяват никакво мнение относно партидата, от която са взети пробите.

3.3.5 Задължения на Клиента

Клиентът ще:

(1) Уверете се, че достатъчно информация, инструкции и документи са предоставени навреме (и във всеки случай не по-късно от 48 часа преди желаната интервенция), за да се даде възможност за извършване на необходимите услуги;

(2) Осигурява целия необходим достъп на представителите на Дружеството до помещенията, където ще се извършват услугите, и предприема всички необходими мерки за отстраняване или отстраняване на пречки или прекъсвания при извършването на услугите;

(3) Доставете, ако е необходимо, всяко специално оборудване и персонал, необходими за извършване на услугите;

(4) Да гарантира, че са взети всички необходими мерки за безопасност и сигурност на работните условия, обекти и инсталации по време на извършване на услугите и няма да разчита в това отношение на съветите на Компанията, независимо дали са необходими или не;

(5) Информирайте компанията предварително за всякакви известни опасности или опасности, действителни или потенциални, свързани с всяка поръчка или проби или тестване, включително, например, наличие или риск от радиация, токсични или вредни или експлозивни елементи или материали, замърсяване на околната среда или отрови ;  

3.3.6 Условия за извършване на инспекционните услуги

За да извърши услугите по точен и навременен начин, Клиентът се съгласява, че:

(1) За първоначални производствени инспекции (IPI), инспекционният екип на Компанията ще оцени само първите 200 произведени единици, за да гарантира съответствие с необходимите критерии и техническата и опаковъчна спецификация на Клиента.

(2) За По време на производствените инспекции (DPI), проверките се извършват само след като минимум 20 процента, но не повече от 40 процента, от готови продукти са произведени, за да се осигури постоянно качество в производствения процес.

(3) За инспекции преди изпращане (PSI), проверките се извършват само при 100 процента производствена марка с минимум 80 процента от стоките, опаковани и поставени в транспортни кашони за проверка на спецификациите на Клиента. 

(4) За всякакви Услуги, които не могат да бъдат извършени поради нивата на производство, които са непълни или по-ниски от гореспоменатия процент или количества след пристигането на представител на Компанията в помещенията на Доставчика, първоначално договорената такса за човекоден от един пълен човек- дневна тарифа все още се начислява на Клиента.

(5) За всякакви Услуги, които не могат да бъдат извършени след пристигането на представител на Дружеството в помещенията на Доставчика поради обстоятелство, което е извън контрола на Дружеството, включително, но не само, отказ на Доставчиците да дадат на инспектора достъп до помещенията на Доставчика, продукти и съответното тестово оборудване, първоначално договорената такса за човекоден в размер на една пълна ставка за човекоден все пак ще бъде начислена на Клиента.

3.3.7 Анулиране и разсрочване

Клиентът се съгласява, че Компанията трябва да бъде уведомена най-малко един (1) работен ден преди заявената дата на услугата, ако има отмяна или разсрочване на датите на услугата. Първоначално договорената такса за човекоден в размер на една пълна ставка за човекоден ще бъде начислена на Клиента за евентуални неуспехи да направи такова своевременно уведомление за анулиране или разсрочване.

3.4 Deliverables

Клиентът потвърждава, че резултатите, получени на място, са временни и подлежат на потвърждение с официален доклад за констатации, изпратен по електронна поща или други електронни средства за предаване в следващите максимум два работни дни след приключване на проверката.

Никоя друга страна освен Клиентът няма право да дава инструкции на Компанията, по-специално относно обхвата на услугите и предоставянето на Констативен протокол, освен ако не е упълномощено от Клиента.

IV.

ТАКСИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Клиентът потвърждава, че:

4.1  Определенията на човекоден и човекодневна норма в гореспоменатата клауза 2.3 и 2.4 се приемат.  

4.2  Цената на човекоден подлежи на промяна в зависимост от местоположението на услугите, обхвата на услугите и сложността на услугите. Окончателната ставка на човекоден ще бъде изрично договорена между Компанията и Клиента. Таксите или ставката за човекоден, които не са установени между Компанията и Клиента към момента на подаване на поръчката или договаряне на договор, ще бъдат по текущите стандартни ставки на Компанията (които подлежат на промяна) и всички приложими данъци се плащат от Клиента .  

 Такси за услуги = [Човеко-дни, изразходвани за изпълнение на Услугите] x [Цена на човекоден]

4.3  Всяка справка до определен час в настоящите Общи условия или в следващ договор между Компанията и Клиента се отнася до GMT+8 Пекинско време.

V.

ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ

Плащането се очаква при резервация преди извършване на услугите. В случай, че е договорена сметка за месечно плащане между Компанията и Клиента, плащанията на Таксите за обслужване се извършват от Клиента към Компанията на месечна база в съответствие със следните правила:

5.1 В рамките на пет работни дни, считано от последния ден на календарния месец, Дружеството ще представи на Клиента фактура за предходния календарен месец, съдържаща подробно изчисление на броя на човекодените, нормата на човекоден и имената на Доставчиците или номерата на поръчките за покупка на съответните такси за услуги.

5.2 Ако Клиентът не оспори фактурите в рамките на три работни дни от подаването им, фактурите ще се считат за одобрени от Клиента.

5.3 Освен ако във фактурите не е установен по-кратък период, Клиентът ще заплати незабавно не по-късно от 14 дни от съответната дата на фактурата или в рамките на такъв друг период, който може да бъде установен от Компанията във фактурата („Дата на падежа“) всички дължими такси за обслужване към Компанията.

5.4 Ежедневна неустойка за забавено плащане се налага върху общата сума на начислената просрочена ставка в размер на 0.05% на ден (или друга ставка, която може да бъде установена във фактурата), платима от Датата на падежа до датата на плащане включително действително получена.

5.5 Компанията може да избере да заведе дело за събиране на дължимите такси за обслужване във всеки съд с компетентна юрисдикция. Клиентът ще обезщети Компанията за нейните разходи, включително разумни адвокатски хонорари и плащания, направени за събиране на дължимите на Компанията суми.

5.6 Клиентът няма право да задържи или да отложи плащането на каквито и да е суми, дължими на Компанията поради спор, насрещно искане или прихващане, което може да твърди срещу Компанията.

5.7 В случай, че възникнат непредвидени проблеми или разходи по време на извършването на услугите, Компанията се стреми да информира Клиента и има право да начисли допълнителни такси за покриване на допълнително време и разходи, необходими за извършване на услугите.

5.8 Всички плащания се извършват от Клиента в USD или CNY/RMB чрез превод в брой или банков превод, освен ако не е посочено друго писмено.

VI.

ОТГОВОРНОСТ

Клиентът потвърждава, че:

6.1 Компанията не е нито застраховател, нито гарант и се отказва от всякаква отговорност в това си качество. Клиентите, които търсят гаранция срещу загуба или повреда, трябва да получат подходяща застраховка.

6.2 Докладите за констатациите се издават въз основа на информация, документи и/или мостри, предоставени от или от името на Клиента и единствено в полза на Клиента, който е отговорен да действа, както намери за добре въз основа на тези Доклади за констатации. Нито Компанията, нито някой от нейните служители, служители, агенти или подизпълнители не носят отговорност пред Клиента или трета страна за каквито и да било действия, предприети или непредприети въз основа на такива Доклади за констатации, нито за каквито и да било неверни резултати, произтичащи от неясни, погрешни непълни, подвеждаща или невярна информация, предоставена на Компанията.

6.3 Компанията не носи отговорност за забавено, частично или пълно неизпълнение на услугите, произтичащо пряко или косвено от някакво събитие извън контрола на Компанията, включително неспазване от страна на Клиента или неговия Доставчик на някое от неговите задължения.

6.4 В случай, че Дружеството бъде държано отговорно по отношение на иск за загуба, щета или разноска от какъвто и да е характер и независимо от това, че възниква, отговорността на Компанията при никакви обстоятелства не надвишава общата сума, равна на 3 пъти размера на таксите за обслужване платени по отношение на специфичните услуги, които пораждат такъв иск, или 2,000 щатски долара (или тяхната равностойност в местна валута), което от двете е по-малко.

6.5 Компанията не носи отговорност за каквито и да било косвени или последващи загуби, включително без ограничение загуба на печалби, загуба на бизнес, загуба на възможности, загуба на репутация и разходи за изтегляне на продукта. Освен това той не носи отговорност за загуби, щети или разходи, произтичащи от искове на трета страна (включително, без ограничение, искове за отговорност за продукти), които могат да бъдат понесени от Клиента.

6.6 В случай на претенция, Клиентът трябва да изпрати писмено предизвестие до Компанията в рамките на 30 дни от откриването на фактите, за които се твърди, че оправдават такова искане, и във всеки случай Компанията се освобождава от всякаква отговорност за всички искове за загуба, повреда или разноски, освен ако иск не бъде заведен в рамките на една година от датата на извършване от Компанията на услугата, която поражда искането, или от датата, на която услугата е трябвало да бъде завършена в случай на предполагаемо неизпълнение.

6.7 Клиентът гарантира, обезврежда и обезщетява Компанията и нейните филиали, служители, служители, агенти или подизпълнители срещу всички искове (действителни или заплашени) от която и да е трета страна за загуба, повреда или разноски от каквото и да е естество, включително всички правни разноски и свързаните с тях разходи и както и да възникнат във връзка с изпълнението или неизпълнението на каквито и да е услуги.

VII.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

7.1 Компанията ще полага всички усилия и ще упражнява дължимата грижа и умения при изпълнението на своите услуги. Компанията ще предоставя такива услуги в съответствие със специфичните инструкции на Клиента или при липса на такива инструкции се прилага следното:

(1) Условията на всеки стандартен формуляр за поръчка или стандартна спецификация на Дружеството; и/или

(2) Всички съответни регулаторни насоки, търговски обичаи, употреба или практика; и/или

(3) Методи, които Дружеството счита за подходящи от техническа, оперативна и/или финансова основа.

7.2 Клиентът се съгласява, че в случай, че заявена услуга или част от услугата е извън собствените ресурси на Компанията, Компанията може да делегира услугите на агент или подизпълнител. Клиентът упълномощава Компанията да разкрие цялата информация, необходима за това изпълнение, на агента или подизпълнителя.  

7.3 Ако Клиентът поиска Компанията да стане свидетел на намеса на трета страна, Клиентът се съгласява, че единствената отговорност на Компанията е да присъства по време на намесата на третата страна и да предаде резултатите или да потвърди настъпването на намесата. Клиентът се съгласява, че Компанията не носи отговорност за състоянието или калибрирането на използваните апарати, инструменти и измервателни уреди, приложените методи за анализ, квалификацията, действията или пропуските на персонала на трети страни или резултатите от анализа.

7.4 Докладите за констатации, издадени от Дружеството, ще отразяват фактите, записани от нея по време на намесата му само и в рамките на получените инструкции или, при липса на такива инструкции, в рамките на алтернативните параметри, приложени, както е предвидено в клауза 7.1. Компанията не е задължена да се позовава или докладва за каквито и да било факти или обстоятелства, които са извън конкретните получени инструкции или приложените алтернативни параметри.

VIII.

ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1 Компанията си запазва всички права върху данните, получени в хода на предоставянето на услугата, и върху създадените Констатативни доклади.

8.2 Клиентът може да използва отчетите за констатациите, създадени в контекста на договорните отношения, включително всички таблици, данни от тестове и други подробности, само след пълно плащане на таксите за обслужване и само за договорно договорената цел.

8.3 Всяко публикуване или публично съобщаване на Докладите за констатации или извлечения от тях, особено чрез Интернет или за рекламни цели, както и всяко друго разкриване на трети страни, е разрешено само с предварителното писмено съгласие на Компанията.

8.4 Компанията си запазва правата, свързани с всички и всякакви методи за проверка и/или процедури за изпитване, както и с всички инструменти и/или оборудване, които Компанията разработва самостоятелно или обикновено използва, освен ако такива методи за проверка и/или процедури за изпитване, както и инструмент и/или оборудване са разработени в рамките на извършването на Услугите за Клиента изключително съгласно писмено споразумение.

8.5 Ангажиментът на двете страни по този член VIII остава в сила във всеки случай след прекратяването на услугите, като причините за такова прекратяване са ирелевантни.

IX.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

И двете страни или някое от техните филиали ще пазят строго поверително всички и всякакви търговски и търговски тайни (Поверителна информация), получени от другата страна в рамките на Договорните отношения, за да не ги разкриват на трети страни без предварителното писмено одобрение на другата страна и да не ги използва без разрешение за собствени цели.

Компанията и Клиентите се задължават да положат всички усилия, за да гарантират, че тази Поверителна информация е защитена срещу кражба или неоторизиран достъп от трети страни. За целите на настоящите Общи условия, Поверителна информация означава (i) цялата информация, свързана с изпълнението, съдържанието и изпълнението на заявените услуги; и (ii) цялата търговска, правна, счетоводна, финансова и организационна информация, отнасяща се до някоя от страните и/или нейните филиали, която става известна на страните в резултат на сключването на договор и/или неговото изпълнение.

Освен ако не е инструктирано друго от Клиента, Клиентът е единствената и изключителна страна, която получава Продуктите от Компанията.

Компанията и Клиентът се задължават да не наемат, нито се опитват да наемат или предлагат каквото и да е предложение за наемане на служители от другата страна или нейни филиали преди прекратяването на трудовия договор на такъв служител. 

Клиентът приема, че некриптирани съобщения, изпратени по интернет, могат – чрез или без намеса на трети страни – да бъдат загубени, модифицирани или фалшифицирани. Конвенционалните имейли не са защитени срещу достъп на трета страна и следователно Компанията не поема отговорност за поверителността и целостта на имейлите, които са напуснали сферата на отговорност на Компанията.

Компанията не поема отговорност нито за сигурността на данните по време на предаването по интернет, нито за сигурността на данните, докато е в сферата на отговорност на Клиента. По този начин се изключват и злонамерен софтуер, който се появява във връзка с електронното прехвърляне на данни и произтичащи от това възможни щети за Клиента.   

Ангажиментът на двете страни по този член IX остава в сила във всеки случай след прекратяването на услугите, като причините за такова прекратяване са ирелевантни.

X.

SПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

10.1  Обикновено прекратяване

Ако има договор за месечна сметка, всяка от страните може по всяко време и по свое усмотрение да прекрати предоставянето на услугите, като връчи предварително известие за прекратяване от един месец на другата страна, при условие че всички дължими такси за обслужване са напълно изплатени.

10.2  Извънредно прекратяване

Компанията има право незабавно и без отговорност да преустанови или прекрати предоставянето на услугите в случай на:

(i) Неизпълнение от страна на Клиента на някое от задълженията си съгласно гореспоменатите клаузи 3.3.5 и 3.3.6, и такава неизправност не се отстранява в рамките на 10 дни, след като Клиентът е бил уведомен за такава неизправност; или

(ii) Всяко спиране на плащане, споразумение с кредитори, несъстоятелност, несъстоятелност, синдик или прекратяване на дейността от Клиента.

XI.

FОРС-МАЖОР

Нито една от страните не носи отговорност за щети или подлежи на прекратяване на писмено споразумение от другата страна за всяко забавяне или неизпълнение на задълженията по настоящото, ако това забавяне или неизпълнение се дължат на причина извън разумния контрол и без вина или небрежност на тази страна.

XII.

GВЪЗЛАГАТЕЛНО ПРАВО, ЮРИСДИКЦИЯ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Освен ако изрично не е уговорено друго, всички спорове, произтичащи или във връзка с договорни отношения(и) по-долу, се уреждат от материалните закони на Китайската народна република, с изключение на всякакви правила по отношение на стълкновението на закони и ще бъдат окончателно уредени съгласно Правилник за арбитраж на Международната търговска камара от един или повече арбитри, назначени в съответствие със споменатите правила. Изключителното място на юрисдикция или арбитраж за всички тези спорове е Шанхай, доколкото Клиентът е търговец, юридическо лице по публично право или специален фонд по публично право. Компанията обаче също има право да съди Клиента в мястото на общата юрисдикция на Клиента.

XIII.

ЕЗИК

Тези Общи условия са изготвени на английски език. Освен ако изрично не е договорено друго в писмена форма, всички констатативни доклади са написани на английски език. В случай на несъответствия между английските и други езикови версии, английската версия има предимство за всички цели.